fbpx

OCTOPUS

Spawanie plastiku +48788044064 octopus_x@o2.pl

DUROPLASTY - tworzywa sztuczne duroplastyczne, duromery

Materiały polimerowe które pod wpływem czynnika chemicznego (chemoutwardzalne), termicznego (termoutwardzalne), bądź świetlnego ( światłoutwardzalne ) przechodzą nieodwracalnie z stanu plastycznego w stan stały. Do tej grupy kwalifikują się wszelkie tworzywa na bazie:
-Klejów epoksydowych
-Klejów akrylowych
-Żywic epoksydowych
-Żywic poliestrowych
-Fenoplasty
-Aminoplasty


Duroplasty znajdują ze względu na swoją budowę i właściwości ( mała masa w stosunku do innych materiałów, sztywność, stabilność wymiarowa przy zmianach temperatury, ale również kruchość ) zastosowanie jako materiały izolacyjne, są głównymi składnikami klejów, konstrukcji lotniczych ( występujące jako laminaty bądź w strukturze włókien np. włókno węglowe, kevlar itd. ), wypełnień w postaci pianek, materiałów do tłoczenia itd. Włókna duroplastyczne o małej średnicy w formie wiązek przeplatanych między sobą, tworzą bardzo zwartą strukturę, a jednocześnie na tyle elastyczną ,że mogą być poddawane wielokrotnym naprężeniom bez obniżenia ich własności mechanicznych. Wyżej wymienione właściwości powodują że wchodzą w skład skrzydeł lotniczych, kamizelek kuloodpornych, ubrań dla motocyklistów i innych zastosowaniach gdzie liczy się niski stosunek masy do maksymalnej wytrzymałości i odporności na ścieranie. Do najpopularniejszych Duroplastów zaliczamy m.in: Kevlar, włókno węglowe, Bakelit, Tekstolit

TERMOPLASTY - tworzywa sztuczne termoplastyczne, Plastomery

 

Tworzywa termoplastyczne o których mowa,pod wpływem temperatury, która jest zależna od rodzaju tworzywa, są możliwe do formowania w dowolny kształt, który zostaje zachowany po ostygnięciu. Dzięki własności łączenia przy udziale temperatury, tworzywa termoplastyczne mogą być zgrzewane oraz spawane. Procesy te wpłynęły w głównej mierze, na ich szerokie zastosowanie w różnych branżach.

 

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych można zaliczyć:

polietylen (PE)

polipropylen (PP)

polistyren (PS) oraz wersja wysokoudarowa (HIPS)

polichlorek winylu (PVC)

poli(tlenek metylenu) (PMO)

poli(tereftalan etylenu) (PET)

polimetakrylan metylu (PMMA)

poliamid (PA)

 

TWORZYWA SZTUCZNE ♺


Nazywane inaczej tworzywami polimerowymi ( poli (wiele) mer (najmniejsza część cząsteczek polimerów ) ) . Tworzywa należą do grupy materiałów, otrzymywanych w procesach chemicznych, w drodze syntezy ze związków organicznych lub przez obróbkę chemiczną produktów naturalnych. Nazwy synonimowe dla tworzywa sztucznego to : tworzywo polimerowe, polimer, plastik (bardziej ze wskazaniem na grupę termoplastów ), oraz wiele nazw handlowych ich wielorakich odmian. Materiały o których wyżej mowa, są grupą innowacyjną, obok od dawna znanych materiałów: drewna,metali,kamienia,skóry. Zaczęły znacznie zyskiwać na popularności na przestrzeni ostatniego wieku. Rozwój gospodarczy, rewolucja przemysłowa, pojęcia odnoszące się do wielu krajów świata, szły w parze wraz z zastosowaniem tego innowacyjnego materiału, jakim jest tworzywo sztuczne. Znalezienie metod wytwarzania tworzyw, przyniosło wiele korzyści, a stopniowe wykorzystywanie w różnych gałęziach gospodarki, pozwoliło odkryć mnogość ich zastosowań. Cechy, które wpłynęły na popularność tworzyw w XX wieku to przede wszystkim, mała gęstość ( niska masa własna gotowych wyrobów ), brak wpływu zjawisk utleniania i korozji, oraz niski koszt obróbki/przetwarzania zarówno z postaci granulatu do gotowych przedmiotów docelowych, jak i z półwyrobów do gotowych wyrobów. Polimery, nie są jednak pozbawione również wad i przeszkód szerszego stosowania, należą do nich między innymi, mała odporność na wysoką temperaturę, jak i obniżone własności mechaniczne w porównaniu ze stalą i ceramiką. Jednak cały czas powstają nowe tworzywa sztuczne, jednolite jak i domieszkowane oraz w postaci włókien ( Kevlar )  które poddawane wielorakim testom wytrzymałościowym, często wypierają inny materiał dotychczas stosowany. Grupa tworzyw sztucznych, w ciągu ostatniego wieku znacząco się rozrosła, a ekspansja tworzyw nadal trwa. Tworzywa sztuczne, dzielą się na trzy podstawowe grupy, ze względu na właściwości fizykochemiczne:

-Termoplasty (plastomery) tworzywa otrzymywane w procesach polimeryzacji ( aktualnie najczęściej stosowane i najbardziej rozwojowe ) formowanie poprzez wtrysk pod odpowiednią temperaturą oraz ciśnieniem.Jak wynika również z samej nazwy, tworzywa które pod wpływem temperatury zmieniają swój kształt i dają się dowolnie formować, po ostudzeniu przybierają zadany kształt. Możliwość obróbki w procesach technologicznych: wiercenie, frezowanie, gięcie, walcowanie, cięcie, spawanie, zgrzewanie.

Do najbardziej popularnych przedstawicieli tej grupy należą:

PVC polichlorek winylu zarówno w postaci miękkiej ( igelit ) jak i postaciach twardych ( Litej i Spienionej ) ( winidur )

PP polipropylen

PE polietylen

PA poliamid

PS polistyren

PC poliwęglan

PMMA polimetakrylan metylu

PAM Poliakrylamid

PET Poli(tereftalan etylenu)

SAN Poli(styren-co-akrylonitryl)

POM Poliacetal

PEEK Polieteroeteroketon

PEI Polieteroimid

PUR Poliuretan

-Duroplasty ( Duromery ) tworzywa twarde, wykazujące się brakiem elastyczności, mające cechy podobne do metalu oraz ceramiki, charakteryzujące się dość dużą odpornością na rozciąganie i ściskanie, szczególnie w postaciach wzbogaconych o włókna. Nietopliwe lub trudne do uplastycznienia, kruche.

Podgrupy duromerów:

  1. Usieciowane jak bakelit oraz inne fenoplasty, żywice epoksydowe, żywice poliestrowe
  2. Nieusieciowane Kevlar, Karbon, PAN Poliakrylonitryl

-Elastomery ( elastoplast ) tworzywa o odwracalnej deformacji , pod wpływem siły rozciągają się, a następnie po jej odpuszczeniu wracają do pierwotnego kształtu, do elastomerów należą gumy EPDM, kauczuki syntetyczne, produkty na bazie silikonu oraz inne polimery elastyczne. Właściwość opisana wyżej, jest szeroko stosowana w wulkanizacji, oraz w innych gałęziach gospodarki, gdzie wykorzystuje się efekty amortyzacji oraz uszczelnienia.

Wkrótce uzupełnienie asortymentu

Podkategorie